Wpływ prawidłowego oznaczenia na etykietach, a jakość przechowywania składowanych towarów

Problem identyfikacji danych o sposobie składowania towarów

Magazyn przedsiębiorstwa handlowego przyjmuje codziennie 1000 palet z różnym asortymentem, przy czym towary znajdujące się na wybranych paletach powinny od razu po przyjęciu trafić do chłodni, w której utrzymywana jest stała temperatura 6°C. Niestety bardzo często zdarzają się sytuacje, w których na opakowaniach etykiety są nieczytelne lub brak jest jakichkolwiek oznaczeń wskazujących na konieczność pilnego przeniesienia ładunków do chłodni, co w konsekwencji prowadzi do utraty właściwości niektórych towarów.

Firma, której dotyczy problem, posiada jedynie proste oprogramowanie umożliwiające rejestrowanie przyjmowanych oraz wydawanych towarów, a dane do systemu wprowadzane są ręcznie przez pracowników.

Jeden punkt wprowadzania danych w całym łańcuchu dostaw

Przy znacznej ilości obsługiwanych palet trudno jest zapewnić pełną jakościową oraz ilościową obsługę towarów. Wyjściem z sytuacji wydaje się zaangażowanie kompleksowego rozwiązania związanego z zapewnieniem w całym łańcuchu dostaw (grupy powiązanych ze sobą wzajemnie podmiotów) zestandaryzowanego rozwiązania w zakresie dostępu do narzędzia gwarantującego sprawne i efektywne zarządzanie obsługiwanymi towarami. Jednym z elementów takiego sposobu rozwiązania problemu byłoby założenie, że informacja o towarze wprowadzana jest do systemu na początku jego drogi poprzez różne centra dystrybucji oraz magazyny. Pozwoliłoby to na uniknięcie błędów związanych m. in. z wprowadzaniem w różny sposób tej samej informacji. Ponadto magazynierzy mogliby skupić się na dokonywaniu szczegółowej kontroli jakościowej oraz ilościowej.

Dodatkowo proponuje się w takiej sytuacji wypracowanie wspólnego modelu etykietowania opakowań, przede wszystkim zbiorczych (palet), które dawałoby gwarancję przekazywania skondensowanych informacji o zawartości na każdym etapie wymiany towarowej.

Rozwiązanie wykorzystujące etykietę logistyczną GS1

Korzystnym dla wszystkich podmiotów rozwiązaniem, a zarazem koncepcją ugruntowaną na rynku, jest wykorzystanie etykiety logistycznej oznaczonej symbolem GS1. Etykieta ta prezentuje informacje w zestandaryzowanej formie, gdzie w części górnej umieszcza się informacje o produkcie w dowolnej formie, w częściach środkowej i dolnej informacje zawarte są w kodzie kreskowym.

Z punktu widzenia rozwiązania rozpatrywanego problemu, najważniejsza wydaje się część górna etykiety logistycznej GS1, w której poza danymi podmiotu tworzącego etykietę oraz nazwą towaru z opisem, możliwe jest wprowadzenie dowolnych informacji tekstowych według potrzeb. W takiej sytuacji w polu tym powinny znaleźć się informacje dotyczące sposobu przechowywania towaru, w tym szczególnie w zakresie temperatury przechowywania.

Ewentualną alternatywą do informacji tekstowej może być oznaczenie kolorami temperatury przechowywania towarów znajdujących się na jednostce ładunkowej. Rozwiązanie to jednak wymagałoby wypracowania szczegółowej skali oznaczeń, a i tak konieczne byłoby wprowadzanie danych odnośnie dokładnej temperatury przechowywania. Wobec tego rozwiązanie z informacją tekstową wydaje się najbardziej optymalne dla rozwiązania omawianego problemu. Uwzględniając powyższą propozycję magazynierzy na wejściu do magazynu skupialiby się na umieszczeniu palety we właściwym miejscu (np. w chłodni, pod wiatą, na otwartej przestrzeni itp.).

Zastosowanie WMS

Jedną z logistycznych koncepcji umożliwiającą przeprowadzenie zaproponowanego rozwiązania w praktyce jest wdrożenie odpowiedniego i dobranego do potrzeb łańcucha wymiany towarowej oprogramowania z grupy WMS (ang. Warehouse Management System), tj. magazynowych systemów informatycznych. Kompleksowe podejście do procesu obsługi ładunków, a tym samym magazynów jest jednym z podstawowych wymogów sprawnego i efektywnego zarządzania we współczesnej gospodarce rynkowej. Informacja ujmowana w WMS byłaby wprowadzana raz przez pierwszego nadawcę ładunku, a następnie losowo weryfikowana na kolejnych ogniwach sformowanego łańcucha wymiany towarowej. W przypadku niemożliwości wprowadzenia systemu zarządzania we wszystkich powiązanych firmach, podczas awizowania dostawy (tj importu danego indeksu do WMS) należałoby we właściwościach indeksu wprowadzić temperaturę przechowywania. Wówczas podczas przyjmowania danej jednostki logistycznej, system WMS od razu skieruje produkt do odpowiedniej strefy (np. chłodni). Integracja systemów magazynowych pomiędzy firmami czy też centrami dystrybucji, proces przekazywania informacji może jeszcze bardziej uprościć.